Skip to main content

ประวัติบาสเกตบอล

บาสเกตบอล(Basketball) เป็นกีฬาประจำชาติอเมริกันถูกคิดค้นเพื่อต้องการช่วยเหลือบรรดาสมาชิก Y.M.C.A. ได้เล่นกีฬาในฤดูหนาว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพภูมิประเทศโดยทั่วๆไปถูกหิมะปกคลุม

อันเป็นอุปสรรคในการเล่น กีฬากลางแจ้ง เช่น อเมริกันฟุตบอล เบสบอล คณะกรรมสมาคม Y.M.C.A. ได้พยายามหาหนทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายได้เล่นกีฬาในช่วงฤดูหนาว โดยไม่บังเกิดความเบื่อหน่าย ที่ไม่ได้ทำอะไรในช่วงเวลาฤดูหนาวนั้น

ในปีค.ศ.1891Dr.James A.Naismith ครูสอนพลศึกษาของ The international Y.M.C.A. training School อยู่ที่เมือง Springfield รับMassachusetts ได้รับมอบบหมายจาก Dr.Gulick ให้เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาในร่มที่เหมาะสมที่จะได้เล่นในช่วงฤดูหนาว Dr.James ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลให้เข้าด้วยกัน

และให้มีการเลานที่เป็นทีม ในครั้งแรก Dr.james ได้ใช้ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์สำหรับให้นักกีฬาเล่น เขาได้นำตะกร้าลูกพีชไปแขวนไว้ที่ฝาผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผู้เล่นพยายามโยนลูกบอลลงในตะกร้านั้นให้ได้

โดยใช้เนื้อที่สนามสำหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลง และแบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน ผลการทดลองครั้งแรกผู้เล่นได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น แต่ขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็นการเล่นด้วยกันที่รุนแรงจนเกินไป 

ในการทดลองนั้น ต่อมา Dr.James ได้ตัดการเล่นที่รุนแรงออกไป และได้ทำการวางกติกาห้ามผู้เล่นเข้าประทะถูกเนื้อต้องตัวกัน นับได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล Dr.James จึงได้วางกติกาการเล่นบาสเกตบอลไว้เป็นหลักใหญ่ๆ 4 ข้อ ด้วยกัน คือ

1.ผู้เล่นที่ครอบครองลูกบอลอยู้นั้นจะต้องหยุดอยู่กับที่ ห้ามเคลื่อนที่ไปไหน

2.ประตูจะต้องอยู่เหนือศรีษะของผู้เล่น และอยู่ขนานกับพื้น

3.ผู้เล่นสามารถครอบครองบอลไว้นานเท่าใดก็ได้ โดยคู่ต่อสู้ไม่อาจเข้าไปถูกต้องตัวผู้เล่นที่คอรบครองบอลได้

4.ห้ามการเล่นที่รุนแรงต่างๆโดยเด็ดขาด ผู้เล่นทั้ง2 ฝ่ายจะต้องไม่กระทยกระแทกกัน 

เมื่อได้วางกติกาการเล่นขึ้นมาแล้วก็ได้นำไปทดลอง และพยายามปรับปรุงแก้ไขระเบียบดีขึ้น และได้ลดจำนวนผู้เล่นเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกัน จนในที่สุดได้กำหนดตัวผุ้เล่นให้เหลือฝั่งละ5คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดสนาม